אובדן כושר עבודה

פוליסת אובדן כושר עבודה

אחד הפחדים של כולנו הוא להגיע למצב בו נשללת מאיתנו היכולת לעבוד ולפרנס את עצמנו, בשל תאונה או מחלה. לשם כך נועד ביטוח אובדן כושר עבודה, שהינו לרוב נספח לביטוח חיים. ביטוח זה נועד לשלם למבוטח תשלום חודשי אם אכן מתמלאים התנאים הנקובים בפוליסה.

אי כושר מהו?

"המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, ולתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה, הכושר לעבוד במקצוע שבו עבד או לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו . אם לא הייתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי הכושר, יחשב המבוטח כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עקב מחלה או פגיעה בגופו, יהיה המבוטח מרותק לביתו".

מהו עיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו?

על פי הפסיקה יש לראות ב"מקצוע החדש" כבעל זיקה לעיסוקו של המבוטח לפני מקרה הביטוח. המשמעות אינה הגבלה לביצוע אותן פעולות ממש, שהרי מדובר במפורש בעיסוק סביר אחר, אך נדרש קשר כלשהו בין העיסוק הקודם לעיסוק החדש – מבחינת הנושא או המיומנויות הדרושות בכל אחד מהם.

כיצד מקבלים פיצוי

במקרה בו מבוטח מצוי במצב רפואי המונע ממנו לעבוד עליו להצטייד במסמכים רפואיים המוכיחים את טענותיו הרפואיות, מכתב מרופא תעסוקתי ממנו עולה כי הוא אינו יכול לעבוד ולשלוח מסמכים אלו לחברת הביטוח.

חברת הביטוח תשלח חזרה מכתב בו תבקש פרטים נוספים- תלושי שכר , מסמכים אישיים נוספים וכיוב' ורק לאחר קבלתם תתחיל לדון ולטפל בתביעה.

התגמול החודשי לא יעלה על 75% מממוצע ההכנסה ברוטו בשנה שלפני אי הכושר או לפי הקבוע בפוליסה- לפי הנמוך מביניהם.

חברת הביטוח רשאית לבדוק את המבוטח מפעם לפעם על מנת לוודא כי הוא עדיין מצוי במצב של אי כושר .

המתואר לעיל הוא המצב האופטימלי אך אינו מתאר את המציאות.

במציאות חברת הביטוח עושה הכל על מנת לא לשלם את קצבת אי הכושר המגיעה למבוטח.

  • אינך מצוי במצב של אי כושר
  • אתה יכול לעבוד במקצוע סביר אחר
  • הרווחת רק חצי ממה שאתה מתאר שהרווחת
  • צילמנו אותך מוריד את הזבל ולכן לא מגיע לך פיצוי

ועוד ועוד.

ואז- צריך לנהל משפט, להגיש חוות דעת רפואיות ובעיקר- הזמן נמרח ואתה בינתיים לא עובד.

לכן, במידה ונדחית או במקרה בו חברת הביטוח מושכת זמן- כדאי לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.